arrow-right-accentarrowfacebook-primaryicon-erroricon-mail-whitemapAsset 1icon-search-whiteicon-searchicon-successmailphonewarningwhatsapp-primarywhatsapp

Termenii și condițiile Migro.ro

1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania este organizată și desfășurată de MIGROCONSULT AGENCY S.R.L., (numit în continuare „Furnizor” sau „MIGROCONSULT”), cu sediul în loc. Medias, Strada Unirii nr.5, Jud. Sibiu, și punct de lucru în loc. Sibiu, Strada 9 Mai, nr. 50, Jud. Sibiu, cu număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/281/2013, Cod unic de înregistrare: 31418080 colectează şi prelucrează datele dvs. cu caracter personal în concordanţă cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public prin vizitarea site-ului https://migro.ro/recuperare-taxe-3-zile/ .

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi deoarece  dorim să vă simțiți în siguranță vizitând site-ul nostru. Ne preocupăm de protejarea datelor personale colectate, prelucrate și utilizate în timpul vizitelor pe site-ul nostru.

Prin accesarea site-ului acceptați această Politica de confidențialitate. În cazul în care nu sunteți de acord cu politica noastră de confidențialitate, aveți posibilitatea de a nu mai continua cu alte pagini web ale site-ului.

Vă aducem la cunoștință faptul că MIGROCONSULT are posibilitatea de a modifica/actualiza politica de confidențialitate a acestui site, așadar, avem rugămintea să o consultați.

MIGROCONSULT este entitatea responsabilă și a creat următoarea Politică de confidențialitate pentru a descrie modul în care utilizează informațiile pe care le colectează. 

Această politică explică modul în care MIGROCONSULT colectează, utilizează și dezvăluie informații cu privire la accesul și utilizarea serviciilor dvs. de la MIGROCONSULT sau prin intermediul site-ului nostru https://migro.ro.

Vă recomandăm să citiți integral această Politică de confidențialitate pentru a vă asigura că sunteți pe deplin informat. Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate sau la practicile de utilizare, utilizare și dezvăluire a datelor de la MIGROCONSULT, vă rugăm să ne contactați la [email protected].

ANEXĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Aceste Condiții Generale privind protecția Datelor cu caracter personal prezintă toate procedurile și aspectele legate de prelucrarea de date personale ale Clienților (numită în continuare „Anexă Protecția Datelor”) și va face parte din oricare contract de prestări servicii (în continuare ”Contractul” ) încheiate între oricare Client și SC MIGROCONSULT AGENCY S.R.L. (numit în continuare „Furnizor” sau „MIGROCONSULT”), cu sediul în loc. Mediaș, Strada Unirii nr.5, Jud. Sibiu, și punct de lucru în loc. Sibiu, Strada 9 Mai, nr. 50, Jud. Sibiu, cu număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/281/2013, Cod unic de înregistrare: 31418080.

Termenii utilizați în prezenta Anexă Protecția Datelor au sensul expus mai jos. Termenii scriși cu litere mari care nu au fost definiți altfel vor avea sensul care rezultă din Contract. Cu excepția modificărilor de mai jos, termenii Contractului vor rămâne în vigoare în întregime.

Având în vedere obligațiile reciproce deja agreate de părți, Furnizorul și Clientul convin ca termenii și condițiile enunțate mai jos să se adauge ca Anexă la Contract.

1. DEFINIȚII

În această Anexă, următorii termeni au semnificațiile prezentate mai jos și termenii înrudiți trebuie interpretați în mod corespunzător:

1.1. “Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

1.2. “Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii Europene sau în dreptul intern.

1.3. “Persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

1.4. ”Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

1.5. “Încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea. 

1.6. “Autoritate de supraveghere” înseamnă: (a) o autoritate publică independentă înființată de un stat membru în temeiul articolului 51 din RGPD; și (b) orice autoritate de reglementare similară responsabilă cu aplicarea Legislaţia privind protecția Datelor; 

1.7.  “Clauze contractuale standard” înseamnă clauzele contractuale standard pentru transferul datelor cu caracter personal către persoanele împuternicite stabilite în țări terțe care nu asigură un nivel adecvat de protecție, așa cum acestea sunt aprobate prin Decizia 2010/87/UE a Comisiei, actualizată, modificată, înlocuită sau abrogată din când în când de către Comisia Europeană;

1.8. “Consimțământul persoanei vizate” înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate. 

1.9. “Date cu caracter personal de la Client” înseamnă orice Date cu caracter personal ale Clientului, prelucrate de MIGROCONSULT, în temeiul sau în legătură cu Contractul;

1.10. “Categorii speciale de date cu caracter personal” înseamnă orice date cu caracter personal care dezvăluie despre o persoană fizică oricare din informațiile următoare: originea rasială sau etnică, opiniile politice, apartenența la un sindicat, confesiunea religioasă, convingerile filosofice, apartenența la sindicate, date genetice și biometrice, starea de sănătate fizică sau mentală, viața sexuală și orientarea sexuală.

1.11. “Destinatar” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării; 

1.12. “Legislaţia aplicabilă privind protecția Datelor” înseamnă Regulamentul (EU) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“RGPD”), orice lege care implementează RGPD sau reglementează protecția datelor cu caracter personal în România, precum și orice decizii, ordine, regulamente sau reglementări emise de Autoritatea de Supraveghere sau alte autorități competente de reglementare și care sunt menite sa protejeze drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate și, în particular, dreptul acestora la intimitate cu privire la Prelucrarea Datelor cu caracter personal, aplicabile în România; 

1.13. “Număr de identificare” reprezintă acel număr prin intermediul căruia o persoană poate fi identificată în mod unic (ex. CNP, adresa IP, cod/identificator client, număr de telefon etc.).

1.14. “Număr de identificare național” reprezintă acel număr prin care persoana fizică este identificată în mod unic în anumite sisteme de evidență la nivel național și care are aplicabilitate generală, cum ar fi: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, numărul pașaportului, al permisului de conducere, codul unic de identificare în sistemul național de asigurări sociale de sănătate.

1.15. ”Pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;

1.16. “Parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

1.17. “Restricţionarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

1.18. “Servicii” înseamnă serviciile care vor fi furnizate de către MIGROCONSULT către Client, în conformitate cu Contractul.

2. DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI SCOPUL DE PRELUCRARE.

Datele cu caracter personal colectate de la Client sunt: nume, prenume, număr de telefon, adresă/adresă de corespondență/adresa de e-mail, IP, stare civilă, date referitoare la/care rezultă din cartea de identitate sau pașaport (serie, număr, data eliberării, data de valabilitate, autoritatea emitentă, nume părinți, locul și data nașterii) cod numeric personal, cetățenie, rezidență/rezidență fiscală, cont bancar, angajatori, venituri și impozite achitate, informații despre familie, semnătura. 

În măsura în care, raportat la cerințele autorităților fiscale destinatare ale Datelor cu caracter personal ale Clientului, va deveni posibil ca obiectul Contractului să fie executat fără a fi necesară colectarea unei/unor anumite date personale, atunci acea/acele date personale nu vor mai fi colectate. 

MIGROCONSULT prelucrează datele d-voastră cu caracter personal pentru încheierea și executarea contractelor încheiat cu CLIENTUL, pentru a răspunde solicitărilor venite din partea d-voastră, îndeplinirea obligațiilor legale care revin MIGROCONSULT, pentru protejatea interesului legitim al MIGROCONSULT (pentru analize interne destinate îmbunătățirii și dezvoltării de produse și servicii, pentru identificarea și prevenirea fraudelor, marketing, pentru transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate)

2.1. Date furnizate de Client

2.1.1. În cursul prestării serviciilor în conformitate cu contractul încheiat, MIGROCONSULT, va Prelucra Date cu caracter personal aparținând Clientului, în vederea executării obiectului acestui, respectiv pentru a putea desfășura activitățile de recuperare creanțe fiscale, completare și înregistrare declarații la autoritățile publice sau orice alte activități astfel cum sunt prevăzute în cadrul obiectului contractului. Datele cu caracter personal prelucrate sunt nume și prenume, domiciliu/reședinta, data nașterii, CNP, semnătura, număr de telefon, adresă de e-mail, cont bancar. Prelucrarea vizează și activitățile conexe derulării contractului, inclusiv, dar fără a se limita la efectuarea operațiunilor de facturare, de procesare a plăților ș.a. Prelucrarea are la bază exercitarea unei obligații legale, executarea contractului dintre părți, precum și interesul legitim al Operatorului.

2.1.2. În cazul în care accesați site-ul nostru new.migro.ro și doriți să ne contactați ne veți furniza date cu caracter personal referitoare la serviciile pe care doriți să le accesați, numele și numărul de telefon. Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în vederea răspunderii la solicitările adresate nouă. Operatorul poate proceda la prelucrarea următoarelor date cu caracter personal, dar fără a se limita la: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă IP, user și parolă. Prelucrarea are la bază executarea contractului dintre părți, consimțământul exprimat de către d-voastră, precum și interesul legitim al Operatorului.

2.1.3. În ceea ce privește activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal în scop de marketing direct, inclusiv pentru a vă furniza oferte și servicii personalizate, această activitate de prelucrare se va efectua numai în baza consimțământului exprimat de către d-voastră, iar datele cu caracter personal prelucrate vor: nume, prenume, data nașterii, CNP, date de identitate, adresă, adresă e-mail, telefon. 

2.2. Date primate de la terți

2.2.1. Este posibil să primim informații despre d-voastră de la terți, cum ar fi autorități și instituții publice obținute în executarea contractului dintre MIGROCONSULT și CLIENT.

3. ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Concursul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în perioada 01.08.2021-31.08.2021. Pentru obținerea de informații suplimentare, vă rugăm să consultați pagina www.migro.ro sau să trimiteți un e-mail la [email protected], pe întreaga durată a concursului, potrivit celor menționate în Secțiunea 4 de mai jos.

4. DURATA PROMOȚIEI

Campania va începe la data de 01.08.2021, ora 00:00, pe întreg teritoriul României. Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Campania va înceta la data de 31.08.2021, ora 00:00.

La sfârșitul perioadei de înscriere vom anunța câștigătorii prin tragere la sorți, 6 persoane norocoase care își vor recupera taxele în 3 zile! Se vor alege 3 câștigători pentru recuperarea impozitelor și 3 câștigători pentru recuperarea alocațiilor. Anunțarea câștigătorilor va avea loc pe data de 2 Septembrie 2021.

5. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților

6. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis participării persoanelor fizice, cu vârste peste 18 ani, juridice prin reprezentanții legali, angajaților Organizatorului concursului MIGROCONSULT AGENCY S.R.L., precum și a membrilor familiilor acestora (copii, parinți, soț/soție). ATENȚIE! Pot participa doar persoanele care au lucrat în Germania și Austria pe baza unui contract de muncă și/sau persoanele care au copii.

7. TEMEIURILE DE PRELUCRARE A DATELOR.

Prelucrăm datele d-voastră cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri legale:

  • Executarea contractului dintre părți;
  • Executarea obligațiilor legale care revin MIGROCONSULT;
  • În baza consimțământului exprimat de către d-voastră;
  • Protejarea interesului legitim al MIGROCONSULT;

8. MODALITATEA DE PRELUCRARE A DATELOR

5.1. MIGROCONSULT va colecta, transfera, modifica, schimba datele cu caracter personal ale Clientului sau va divulga sau permite divulgarea datelor cu caracter personal ale Clientului către părți terțe: 

5.1.1. potrivit cerințelor în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin Contract, a respectării instrucțiunilor rezonabile din partea Clientului (care, cu excepția cazului în care se stabilește altfel, vor fi în sensul prelucrării datelor cu caracter personal ale sale, astfel cum este necesar în vederea prestării serviciilor din contract), inclusiv în ceea ce privește transferurile de date cu caracter personal ale Clientului către o țară terță sau o organizație internațională; sau 

5.1.2. potrivit cerințelor în vederea respectării legislației aplicabile de către MIGROCONSULT, caz în care MIGROCONSULT (în măsura permisă de lege) va informa Clientul cu privire la respectiva cerință legală înainte de prelucrarea respectivelor date cu caracter personal ale Clientului. 

5.2. când ia cunoștință de o încălcare a securității datelor cu caracter personal: 

5.2.1. va înștiința imediat Clientul, și 

5.2.2. va coopera cu Clientul și va lua măsurile rezonabile în vederea oferirii de asistență în investigarea, atenuarea și remedierea respectivei Încălcări a securității datelor cu caracter personal, cu condiția rambursării integrale de către Client în fiecare situație a tuturor costurilor suportate de MIGROCONSULT (inclusiv cu resursele interne și orice costuri cu terții) în mod rezonabil în legătură cu îndeplinirea obligațiilor din această secțiune, în măsura în care încălcarea securității datelor cu caracter personal nu a fost cauzată de către MIGROCONSULT; 

5.3. va implementa măsurile tehnice și organizatorice prevăzute în Art. 10 din prezenta Politică, măsuri pe care Clientul confirmă că le-a citit, revizuit și aprobat ca oferind un nivel adecvat de securitate în legătură cu Datele sale cu caracter personal care urmează a fi prelucrate de către MIGROCONSULT; 

5.4. se va asigura că salariații săi care pot avea acces la datele cu caracter personal de la Client fac obiectul obligațiilor contractuale, profesionale sau legale de confidențialitate; 

5.5. va realiza evaluările de impact privind protecția datelor solicitate în temeiul articolului 35 RGPD și/sau consultări prealabile adresate oricărei Autorități de supraveghere a Clientului care sunt solicitate în temeiul articolului 36 RGPD, referitoare la prelucrarea Datelor cu caracter personal ale Clientului de către MIGROCONSULT, luând în considerare și natura prelucrării și a informațiilor disponibile; și cu excepția cazurilor în care legislația aplicabilă îi impune obligații contrare, MIGROCONSULT va înceta prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului în decurs de 60 de zile de la încetarea sau expirarea sau, dacă are loc mai devreme, a serviciului la care se referă; Cu toate acestea, MIGROCONSULT are dreptul sa păstreze datele Clientului după data încetării Contractului/Serviciului, pentru o perioada de 5 ani („Durata de retenție”) , în vederea exercitării dreptului la apărare în eventualitatea apariției unei dispute referitoare la serviciile prestate. În acest scop, datele vor fi ținute separat de datele celorlalți clienți fiind stocate ca backup, criptate și/sau pseudonimizate și vor fi accesate doar în cazul unei dispute, prevederile prezentei Anexe fiind aplicabile. Imediat după expirarea Duratei de retenție, MIGROCONSULT fie va restitui, fie va șterge din sistemele sale Datele cu caracter personal ale Clientului și orice copii ale acestora. 

5.6. Clientul autorizeaza MIGROCONSULT să angajeze subcontractanții menționați în Art. 5 (Subcontractanți autorizați) cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Pe parcursul derulării Contractului, MIGROCONSULT va putea angaja și alți subcontractanți, cu condiția respectării următoarelor obligații: 

5.6.1. MIGROCONSULT va notifica Clientul (prin e-mail sau în alt mod) cu privire la intenția de a folosi un subcontractant nou pentru prelucrarea Datelor cu caracter Personal de la Client; 

5.6.2. MIGROCONSULT va include în contractul încheiat cu fiecare subcontractant termeni substanțial similari cu cei prevăzuți în acest Act adițional; 

5.6.3. în cazul în care un subcontractant nu își respectă obligațiile privind protecția datelor cu caracter personal ale Clientului, MIGROCONSULT va rămâne pe deplin răspunzătoare față de Client în ceea ce privește îndeplinirea acestor obligații. 

5.6.4.  Clientul va avea la dispoziție o perioadă de 30 (treizeci) zile de la data notificării pentru a informa MIGROCONSULT cu privire la orice obiecție rezonabilă în legătură cu angajarea subcontractantului în cauză. În acest caz, Părțile vor încerca, cu bună-credință și pe durata unei perioade ce nu va depăși 30 (treizeci) zile de la data obiecției, să ajungă la o soluție rezonabilă din punct de vedere contractual care ar permite evitarea angajării acelui subcontractant. În cazul în care o astfel de soluție nu va fi identificată, MIGROCONSULT va fi îndreptățit să denunțe în mod unilateral Contractul, prin notificare scrisă către Client. 

9. DURATA DE PRELUCRARE

6.1. Noi păstrăm datele pe care le colectăm pe tot parcursul derulării scopului pentru care au fost colectate (de exemplu, pentru a executa serviciile solicitate). Putem prelucra datele d-voastră și ulterior în baza obligațiilor legale care ne revin, inclusiv, dar fără a se limita la obligația legală de arhivare a documentelor.

6.2. La încetarea scopului pentru care au fost colectate, vom șterge datele d-voastră cu caracter personal. Atunci când există interes legitim în păstrarea datelor sau atunci când dispozițiile legale ne obligă să păstrăm datele d-voastră, acestea vor fi păstrate pe întreaga perioadă, astfel cum este prevăzută în politicile noastre interne sau de dispozițiile legale. 

6.3. MIGROCONSULT are dreptul sa păstreze datele Clientului după data încetării Contractului/Serviciului, pentru o perioada de 5 ani („Durata de retenție”), în vederea exercitării dreptului la apărare în eventualitatea apariției unei dispute referitoare la serviciile prestate

10. DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

7.1. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal pot fi: Birourile fiscal din Germania – Finanzamt si Familienkasse din Germania. Acest lucru înseamnă că în vederea îndeplinirii obiectului Contractului, datele cu caracter personal ale Clientului (beneficiar al Contractului) vor fi transferate către țări ale Uniunii Europene, iar Clientul își dă expres acordul în acest sens prin semnarea contractului dintre părți, precum și către alte autorități sau instituții publice conform obligațiilor legale care ne revin.

7.2. Divulgarea datelor se va putea face și către angajații, colaboratorii, persoanele împuternicite care sunt implicate în mod direct în prestarea serviciilor către d-voastră.

11. DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE STATE TERȚE

8.1. Orice date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sau care urmează a fi prelucrate după ce sunt transferate într-o țară terță pot fi transferate doar dacă condițiile prevăzute de RGPR sunt respectate de MIGROCONSULT și, dacă e cazul, de persoana împuternicită de MIGROCONSULT, inclusiv în ceea ce privește transferurile ulterioare de date cu caracter personal din țara terță către o altă țară terță

8.2. Conform dispozițiilor RGDP, aceste transferuri se pot realiza dacă: 

  • Comisia Europeană a decis că țara terță, un teritoriu ori unul sau mai multe sectoare specificate din acea țară terță sau organizația internațională în cauză asigură un nivel de protecție adecvat; 
  • MIGROCONSULT sau, dacă e cazul, persoana împuternicită de MIGROCONSULT asigură garanții adecvate pentru transfer, printr-un instrument obligatoriu și executoriu din punct de vedere juridic între autoritățile sau organismele publice, prin reguli corporatiste obligatorii, clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană, clauze standard de protecție a datelor adoptate de o autoritate de supraveghere și aprobate de Comisia Europeană, un cod de conduită aprobat în conformitate cu articolul 40 din RGDP, însoțit de un angajament obligatoriu și executoriu din partea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator din țara terță de a aplica garanții adecvate, inclusiv cu privire la drepturile persoanelor vizate sau un mecanism de certificare aprobat, însoțit de un angajament obligatoriu și executoriu din partea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator din țara terță de a aplica garanții adecvate, inclusiv cu privire la drepturile persoanelor. 

8.3.  În absenta unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție sau a unor garanții adecvate, un transfer sau un set de transferuri de date cu caracter personal către o țară terță poate avea loc numai în una dintre condițiile următoare: 

  • persoana vizată și-a exprimat în mod explicit acordul cu privire la transferul propus, după ce a fost informată asupra posibilelor riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica pentru persoana vizata ca urmare a lipsei unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție și a unor garanții adecvate; 
  • transferul este necesar pentru executarea unui contract între persoana vizată și MIGROCONSULT sau pentru aplicarea unor măsuri precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate; 
  • transferul este necesar pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract încheiat în interesul persoanei vizate între MIGROCONSULT și o altă persoană fizică sau juridică; 
  • transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

12. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie.

Cazul de forță majoră este definit ca orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat  sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Contractului și care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

13. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti accesând site-ul https://migro.ro/recuperare-taxe-3-zile/ . Pentru informații suplimentare privind Regulamentul oficial al campaniei, va rugam sa trimiteti un mail la [email protected], începand cu data de 01.08.2021.

Prin participarea la aceasta campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament Oficial.

14. ALTE CLAUZE

Participanților la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a recuperării taxelor.

În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi raman valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condițiilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care sa corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

După anunțarea câștigătorului, echipa MIGRO va lua legătura cu persoana în cauză și se va începe procesul de recuperare a taxelor conform termenilor si conditiilor pe care pe puteți accesa aici https://migro.ro/termeni-si-conditii/.